عشق من و تو

 

تا دست به اتفاق بر هم نزنیم...خيام

تا  دست  به  اتفاق   بر  هم   نزنیم

پایی  ز  نشاط  بر  سر  هم   نزنیم

خيزيم و دمی زنیم پيش از دم صبح

کاين صبح بسی دمد که ما دم  نزنیم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا