عشق من و تو

 

چـون نيست مـقام ما درين دهـر مـقیم...خيام

چـون  نيست  مـقام  ما  درين  دهـر مـقیم

پس بی می و معشوق خطایی است عظیم

تـا کـی ز قدیـم  و  مـحدث  امـیدم  و  بیـم

چون  من  رفتم  جهان چه محدث چه قدیم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا