عشق من و تو

 

صبح است دمی بر می گلرنگ زنیم...خيام

صبح است دمی بر می گلرنگ زنیم

وین شیشه نام و ننگ بر سنگ زنیم

دست  از امل   دراز خـود بـاز کشیم

در زلف دراز  و  دامن  چنگ  زنیم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا