عشق من و تو

 

در کـارگـه کـوزه گـری بــودم دوش...خيام

در کـارگـه  کـوزه گـری   بــودم  دوش

دیـدم دو هزار کـوزه  گـويا  و  خـموش

هــر يک به  زبان حــال  با  مـن  گفتند

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه  فروش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا