عشق من و تو

 

وقـت سحر است خیز ای مایـه ناز...خيام

وقـت  سحر است  خیز ای  مایـه  ناز

نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز

کانها    کـه   بجـایند    نــپایند   کسی

و  آن ها  که  شدند   کس  نمیآيد   باز

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا