عشق من و تو

 

از آمدنم نبود گردون را سود...خيام

از  آمدنم   نبود   گردون  را    سود

وز رفتن  من  جاه  و جلالش  نفزود

وز هیچکسی   نيز دو  گوشم  نشنود

کاین  آمدن  و رفتنم  از بهر چه  بود

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا