عشق من و تو

 

گویند بهشت و و حور عین خواهد بود...خیام

گویند بهشت و و حور عین خواهد بود

وآنجا می  ناب  و  انگبین  خواهد بود

گر ما می  و معشوقه  گزیدیم  چه باک

آخر نه  به  عاقبت  همین  خواهد  بود

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا