عشق من و تو

 

افسوس که نامه جوانی طی شد...خیام

افسوس   که   نامه   جوانی   طی   شد

وان  تازه   بهار   زندگانی    طی   شد

حالی  که   ورا     نام   جوانی    گفتند

معلوم    نشد   که    او  کی آمد کی  شد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا