عشق من و تو

 

هنگام سپیده دم خـروس سحری...خیام

هنگام  سپیده  دم  خـروس   سحری

دانی که چرا همی کند   نوحـه گری

یعنی  که   نمودند  در  آیـینه  صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا