عشق من و تو

 

گر آمدنم به من بُدی نامدمی...خیام

گر  آمدنم     به    من    بُدی    نامدمی

ور  نيز  شدن   به  من بُدی کی شدمی؟

به زان  نبدی  که   اندرين  دير خراب

نه   آمدمی  ،   نه  شدمی  ،   نه  بدمی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا