عشق من و تو

 

ما ز یاران چشم یاری داشـتیم

ما ز یاران چشم یاری داشـتیم
                                             خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم
تا درخـت دوسـتی برگی دهد
                                             حالیا رفتیم و تخمی کاشـتیم
گـفـت و گو آیین درویشی نبود
                                                ور نـه با تو ماجراها داشـتیم
شیوه چشمت فریب جنگ داشت
                                                 ما غلط کردیم و صلح انگاشـتیم
گلبن حسنت نه خود شد دلفروز 
                                                    ما دم همت بر او بگـماشـتیم
نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد
                                                    جانـب حرمـت فرونگذاشتیم
گفت خود دادی به ما دل حافظا
ما محصل بر کسی نگماشـتیم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - حمیدرضا