عشق من و تو

 

گر از این مـنزل ویران بـه سوی خانـه روم

گر از این مـنزل ویران بـه سوی خانـه روم
                                                           دگر آن جا کـه روم عاقـل و فرزانـه روم
زین سـفر گر به سلامت به وطـن بازرسـم
                                                           نذر کردم کـه هـم از راه بـه میخانـه روم
تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک
                                                               بـه در صومـعـه با بربـط و پیمانـه روم
آشـنایان ره عـشـق گرم خون بـخورند
                                                              ناکـسـم گر بـه شکایت سوی بیگانه روم
بـعد از این دست من و زلف چو زنـجیر نـگار
                                                              چـند و چـند از پی کام دل دیوانـه روم
گر بـبینـم خـم ابروی چو مـحرابـش باز
                                                           سـجده شـکر کـنـم و از پی شکرانه روم
خرم آن دم کـه چو حافـظ بـه تولای وزیر
                                                           سرخوش از میکده با دوست به کاشانـه روم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - حمیدرضا