عشق من و تو

 

وداع زينب (ع) با امام حسين عصر عاشورا

آمدن زینب‏«ع‏»از پی برادر و بوسیدن زیر گلوی او و نیز صدا کردن سکینه،پدر را و درخواست اینکه مرا بر دامن بنشان و...از جزئیات همین وداع است.«روضه وداع‏»ازسوزناکترین مرثیه‏های حادثه عاشوراست،و نیز وداع امام حسین‏«ع‏»با علی اکبر،آنگاه که‏عازم میدان بود. هنگام میدان رفتن یکایک اصحاب،با آن حضرت وداع می‏کردندوداعشان با سلام کردن بود که اذن میدان هم حساب می‏شد.

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران                         کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد                داند که سخت باشد قطع امیدواران

با ساربان بگویید احوال آب چشمم                        تا بر شتر نبندد محمل به روز باران 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٩ - حمیدرضا