عشق من و تو

 

سلام

امام حسين (ع) فرمود: سلام ، هفتاد حسنه دارد، شصت و نه حسنه آن، ازآن سلام کننده و يکي ازآن جوابگو است.

*******************

امام حسين (ع) فرمود: بخيل کسي است که از سلام کردن بخل ورزد.

*********

مردي با امام حسين (ع) آغاز سخن کرد که خدا عافيتت بخشد، حالت چگونه است؟ فرمود: خدا عافيتت دهد سلام کردن بر سخن گفتن مقدم است. سپس فرمود: تا کسي سلام نداده به او اجازه سخن گفتن ندهيد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٧ - حمیدرضا