عشق من و تو

 

بن بست...سيما ياری

در گرگ و میش عصر
 از ایست گاه کار می اید
 تا خانه ی خالی
 از خانه ی خالی
 تا عمق یک تنهایی
 با حمل یک نقاب
 بات طرح چهره ی آرام
 آرامشی که همچو کوچه ی بن بست
 در التهاب مرد فراری
 خمیازه می کشد
در گرگ و میش صبح
 از خانه می رود تا ایست گاه کار
تا عمق تنهایی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢ - حمیدرضا