عشق من و تو

 

داد...سيما ياری

ماشه چکید باز
موسیقی دریا
 آشفته شد با ضربه ی شلیک
پرواز مرغک ها
 نیزار را جنباند
 سگ صید را آورد
در ماسه های نرم لغزنده صدای چکمه پنهان شد
مرغان ساحل
 به سایه ی نیزار برگشتند
در طول تاریکی
فریادهای تیز
خواب عناصر را به هم میریخت
پرلای تک مانده
 صدا می کرد جفتش را
 از پشت مرداب

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢ - حمیدرضا