عشق من و تو

 

کاسبی...سيما ياری

سوداگری با عشق
سوداگری با تکه های دست
 سوداگری با قلب
آهسته آهسته
یک جمجمه
و در مقابل استکانی خرد
توفان درون استکان آب
تنها بساط سفره را آشفته می سازد
یک سفره ی کوچک
با ریزه های نان خشکیده
و ازدحام مورهایی رام
آهسته آهسته
سوداگری با خویش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢ - حمیدرضا