عشق من و تو

 

ايران...عارف قزوينی

پـیام ،دوشم از پیر مِی فـُروش آورد
بنوش باده ،که یک ملتی به هوش آمد
برای فتح جوانان جنگجو ،جامی
زدیم باده وُ زدیم باده وُ ،فریاد نوش نوش آمد
زخاک پاک شهیدان راه آزادی ،
ببـیـن ببـیـن ببـیـن ،
ببـین که خون سیاوش چه سان به جوش آمد

کسی که رو به سفارت ،پی اُمیدی رفت
دهید مژده ،که لالو ،کـَرو ،خـَموش آمد
وطن فـُروشی اِرث است ،این عجب نبوَد
چرا کـَزاول آدم ،وطن فـُروش آمد
صدای نالهء عارف ،به گوش هر که رسید
چو دَف به سَر زدو ،چو چنگ در خُروش آمد

پـیام ،دوشم از پیر مِی فـُروش آورد
بنوش باده ،که یک ملتی به هوش آمد
برای فتح جوانان جنگجو ،جامی
زدیم باده وُ زدیم باده وُ ،فریاد نوش نوش آمد
زخاک پاک شهیدان راه آزادی ،
ببـیـن ببـیـن ببـیـن ،
ببـین که خون سیاوش چه سان به جوش آمد

کسی که رو به سفارت ،پی اُمیدی رفت
دهید مژده ،که لالو ،کـَرو ،خـَموش آمد
وطن فـُروشی اِرث است ،این عجب نبوَد
چرا کـَزاول آدم ،وطن فـُروش آمد
صدای نالهء عارف ،به گوش هر که رسید
چو دَف به سَر زدو ،چو چنگ در خُروش آمد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱ - حمیدرضا