عشق من و تو

 

گریه کن...عارف قزوينی

گریه کن که گر ،گریه کن که گر
سیل خون گری ثـَمَر ندارد
ناله ای که نـــاید زِ نای دل ،اَثـَرندارد
هر دلی که نیست اهل دل ،زدل خبر ندارد
دل زدست غم ،مـَفـَر ندارد
دیده غیر اَشگ تـَر ندارد
این محرم و صـَفـَر ندارد
این محرم و صـَفـَر ندارد

گر زنی مـُچال ،جنگ فِجان چه باک ،
مرد جـُز هلاک ،هیچو چارهء دگر ندارد
زندگی دگر ثـَمَر ندارد
دل زدست غم ،مـَفـَر ندارد
دیده غیر اَشگ تـَر ندارد
دیده غیر اَشگ تـَر ندارد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱ - حمیدرضا