عشق من و تو

 

گريه ی بی اختيار...رهی معيری

تو را خبر ز دل بی قرار باید و نیست
                                                           غم تو هست ولی غمگسار باید و نیست
اسیر گریه ی بی اختیار خویشتنم
                                                          فغان که در کف من اختیار باید و نیست
چو شام غم دلم اندوهگین نباید و هست
                                                         چو صبحدم نفسم بی غبار باید و نیست
مرا ز باده نوشین نمی گشاید دل
                                                        که می به گرمی آغوش یار باید و نیست
درون آتش از آنم که آتشین گل من
                                                         مرا چو پاره ی دل در کنار باید و نیست
بسرد مهری باد خزان نباید و هست
                                                         به فیض بخشی ابر بهار باید و نیست
چگونه لاف محبت زنی ؟ که از غم عشق
                                                          ترا چو لاله دلی داغدار باید و نیست
کجا به صحبت پاکان رسی ؟ که دیده تو
                                                           بسان شبنم گل اشکبار باید و نیست
رهی به شام جدایی چه طاقتی است مرا ؟
                                                           که روز وصل دلم را قرار باید و نیست


پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٧ - حمیدرضا