عشق من و تو

 

نسيم شمال

دزدان دغل پيشه گرگان دغا دارد
اي خانه خراب اينجا آماده ذلت شو
خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو
جائيكه همه دزدند تو دزد چپوگر باش
بزمي كه همه مستند تو مست و مخمر باش
شهري كه همه كورند تو كور شو و كر باش
ديدي كه همه لالند تو لال ز صحبت شو
خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٦ - حمیدرضا