عشق من و تو

 

الغای قرار داد 1907 :

الغای  قرار داد 1907 :
در چنین روزی در سال  1918میلادی  لنین  رهبر انقلاب بلشویکی شوروی  لغو قرار داد   1907

میلادی  را اعلام کرد . این قرار داد که سی و یکم اوت 1907 ( نهم شریور ) میان انگلیس و

روسیه منعقد شده بود ایران را به دو منطقه تحت نفوذ انگلستان و روسیه تبدیل می کرد . این

قرار داد میان دولتین روس و انگلیس و در منطقه پترز بورگ به امضا رسید . در همان روز بود که

امین السلطان نخست وزیر خائن به کشور  به دست عباس آقا صراف آذربایجانی اعدام انقلابی شد . 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٦ - حمیدرضا