عشق من و تو

 

پرواز فروغ را ببين وگرنه همه ما مردنی هستيم

پرنده مردنی است


دلم گرفته است
دلم گرفته است


به ایوان میروم و انگشتانم را
بر پوست کشیده ی شب می کشم
چراغ های رابطه تاریکند
چراغ های رابطه تاریکند


کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخاهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردنی ست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٢٠ - حمیدرضا