عشق من و تو

 

عیب رندان مـکـن ای زاهد پاکیزه سرشـت

عیب رندان مـکـن ای زاهد پاکیزه سرشـت
                                                           کـه گـناه دگران بر تو نـخواهـند نوشـت
مـن اگر نیکـم و گر بد تو برو خود را باش
                                                          هر کـسی آن درود عاقبت کار کـه کـشـت
همـه کـس طالب یارند چه هشیار و چه مست 
                                                          همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت
سر تـسـلیم مـن و خـشـت در میکده‌ها
                                                         مدعی گر نکـند فهم سخن گو سر و خـشـت
ناامیدم مـکـن از سابـقـه لـطـف ازل
                                                         تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت
نـه مـن از پرده تـقوا بـه درافـتادم و بـس
                                                       پدرم نیز بـهـشـت ابد از دسـت بهـشـت
                            

                                  حافـظا روز اجـل گر بـه کـف آری جامی
                                 یک سر از کوی خرابات برندت بـه بـهـشـت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ - حمیدرضا