عشق من و تو

 

بی تو خاکسترم ...م.آزاد

بی تو خاکسترم
 بی تو ای دوست
 بی تو تنها و خاموش
 مهری افسرده را بسترم
بی تو در آسمان اخترانند
 دیدگان شررخیز دیوان
 بی تو نیلوفران آذرانند
 بی تو خاکسترم
بی تو ای دوست
 بی تو این چشمه سار شب آرام
چشم گریزنده ی آهوان ست
 بی تو این دشت سرشار
 دوزخ جاودانست
بی تو مهتاب تنهای دشتم
 بی تو خورشید سرد غروبم
 بی تو نام و بی سرگذشتم
بی تو خاکسترم
 بی تو ای دوست
 بی تو این خانه تاریک و تنهاست
بی تو ای دوست
 خفته بر لب سخن هاست
بی تو خاکسترم
بی تو
 ای دوست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ - حمیدرضا