عشق من و تو

 

پرنده بودن...م .آزاد

پرنده بودن روزی پرنده وار شدن
و از بهار گذشتن
به آن حقیقت نومیدوار پاسخ گفتن
به آن حقیقت تلخ
و با ردای پریشان باد از همه ی شهرهای خفته گذشتن
و درتمامی راه
 چه ناامیدان دیدن
پرنده وار شدن
و در حقیقت روشن
همیشه رازی بودن

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ - حمیدرضا