عشق من و تو

 

تنها انسان نيست...م. آزاد

تنها انسان گریان نیست
من دیده ام پرندگان را
 من برگ و باد و باران را
 گریان دیده ام
 تنها انسان گریان نیست
 تنها انسان نیست که می سراید
من سرودها از سنگ
 نغمه ها از گیاهان شنیده ام
من خود شنیده ام سرودی از باد و برگ
 تنها انسان سرود خوان نیست
تنها انسان نیست که دوست می دارد
دریا و بادبان
 خورشید و کشتزاران یکسر
عاشقانند
تنها انسان تنهایی بزرگست
 انسان مرگ رای
اندیشه های مرگش ویرانگر

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ - حمیدرضا