عشق من و تو

 

دیر اسـت کـه دلدار پیامی نفرسـتاد

دیر اسـت کـه دلدار پیامی نفرسـتاد
                                                   نـنوشـت سـلامی و کلامی نفرستاد
صد نامـه فرسـتادم و آن شاه سواران 
                                                   پیکی ندوانید و سـلامی نـفرسـتاد
سوی مـن وحشی صفت عقـل رمیده
                                                  آهوروشی کـبـک خرامی نفرسـتاد
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست
                                                  و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد
فریاد که آن ساقی شکرلب سرمسـت
                                                    دانسـت که مخمورم و جامی نفرستاد
چـندان کـه زدم لاف کرامات و مقامات
                                                    هیچـم خـبر از هیچ مقامی نفرستاد
                           

                           حافـظ به ادب باش که واخواست نباشد
                            گر شاه پیامی به غـلامی نـفرسـتاد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ - حمیدرضا