عشق من و تو

 

من و جوجو

 جمله آموزنده: هرگاه خداوند تو را به لبة پرتگاه هدايت کرد به خدا اطمينان کن چون يا تو را از

پشت خواهد گرفت يا به تو پرواز کردن خواهد آموخت

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۳ - حمیدرضا