عشق من و تو

 

و عشق ...سهراب سپهری

و عشق
سفر به روشني اهتراز خلوت اشياست.
و عشق
صداي فاصله هاست.
صداي فاصله هايي كه
- غرق ابهامند
- نه ،
صداي فاصله هايي كه مثل نقره تميزند
و با شنيدن يك هيچ مي شوند كدر.
هميشه عاشق تنهاست.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٢ - حمیدرضا