عشق من و تو

 

حادثه ی عشق...ناهيد عباسی

خشاخش برگهای زرد
 صدای پاییز بود
 و آغاز بستن پنجره ها
 کوچه تنها می شد
 با سوتهای بی وقت عشق
و
 تدارکی ازلی در کار بود
 تا حادثه ی عشق
 در برخوردی ساده
 میان بادهای گیج پاییزی
چشمان ما را تر کند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ - حمیدرضا