عشق من و تو

 

سوگند...من و جوجو

سوگند را ساختيم تا سوگند ياد کنيم که عاشق بمانيم .... با سوگند شروع مي کنيم با اميد

ادامه مي دهيم و آرزو داريم با وصال ختم شود .... سوگند مي خوريم به زيبايي عشق پاک که

دل از هم نگيريم که لحظه اي از ياد يکديگر غافل نشويم که براي هم باشيم و به ياد هم که

دوست داشتن را از ياد نبرده و با آمدن هر سپيده و شروع هر روز به ياد يکديگر چشم به جهان

بگشاييم .... و در آخر سوگند به عشق که در غم و شادي با هم باشيم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ - حمیدرضا