عشق من و تو

 

دولت عشق آمد...مولوی

مرده بدم زنده  شدم  ، گريه  بدم  خنده شدم    دولت  عشق  آمد    و  من  دولت  پاينده  شدم

ديده  سيرست  مرا    ،   جان  دليرست    مرا      زهره  شيرست  مرا   ،  زهره   تابنده  شدم

گفــت که :    ديوانه نه ،   لايق  اين  خانه     نه    رفتم  و  ديوانه شدم    سلسله    بنده  شدم

گفــت که : سرمست نه ، رو که از اين دست نه   رفتم و سرمست شدم  و  ز طرب آکنده  شدم

گفــت که :  تو کشته نه ،  در  طرب  آغشته  نه    پيش  رخ  زنده  کنش  کشته  و  افکنده  شدم

گفــت که : تو زير ککی ، مست خيالی و شکی   گول شدم  ،هول شدم ، وز همه بر کنده شدم

گفــت که :   تو شمع شدی ، قبله اين جمع شدی   جمع نيم،شمع نيم  ،  دود   پراکنده شدم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٩ - حمیدرضا