عشق من و تو

 

الهي! ما در دنيا معصيت مي‌كرديم،

الهي! ما در دنيا معصيت مي‌كرديم، دوست تو محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ غمگين مي‌شد، و دشمن تو ابليس شاد.
الهي! اگر فرداي قيامت عقوبت كني، باز دوست تو محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ غمگين شود، و دشمن تو ابليس شاد، دو شادي به دشمن مده، و دو اندوه بهر دل دوست مَنِه.
الهي! مركب وا ايستاد، و قدم بفرسود، همراهان برفتند و اين بيچاره را جز حيرت نيفزود.
الهي! همه از «حيرت» به فريادند، و من از حيرت شادم! به يك «لبّيك» درب همة ناكامي بر خود بگشادم، دريغا روزگاري كه نمي‌دانستم تا لطف تو را دريازم.

از وبلاگ حلقه ای منا جات

http://halghemonajat.blogfa.com/8505.aspx

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱۸ - حمیدرضا