عشق من و تو

 

عيد غدير خم مبارک

ای اذن محض ای تکبیر ناب

ای علی ای مرزبان آفتاب

ای خدای خطبه ای کوه کلام

ای طنین واژه ای سیل پیام

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٧ - حمیدرضا