عشق من و تو

 

سلام

سلام شاهزاده خوب و مهربونم

داشتم فکر ميکردم که چرا دل من انقدر غمگينه و چرا دل تو انقدر غمگينه بعدش ديدم که چقدر نادون هستم خوب معلومه ديگه دلهايی که به هم نزديک باشند اينطوری هستند.

دل پری بخاطر دل شاهزاده غمگينه و دل شاهزاده بخاطر پری.

غمها و مشکلات زندگی و نداری و بيچارگی و درماندگی و بی پولی و حرفهای مردم و سختيها و ............ همه همه همه بهانه است شاهزاده

دل شاهزاده ميخواد که پری رو ببينه و پری مشتاق ديدار شاهزاده است

اينه که دل هردوشون اينطوری شده مگه نه شاهزاده من؟

راستی جوجو تو اين وسط چی کاره ای بی معرفت؟ خوب يه کاری بکن.

لااقل يه کاری بکن پری خواب شاهزاده رو ببينه وشاهزاده خواب پری رو شايد دلشون کمی اروم بگيره.

اصلا جوجو به نظر تو کسی ميتونه باور کنه که پری شاهزاده رو دوست داشته باشه و برعکس درحاليکه هرگز همديگر رو نديده باشند؟

به نظر تو اين يه عشق اسمونی نيست ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱٤ - حمیدرضا