عشق من و تو

 

بار امانت...شفیعی کدکنی (م.سرشک)

آن صداها به کجا رفت
 صداهای بلند
 گریه ها قهقه ها
 آن امانت ها را
آسمان ایا پس خواهد داد ؟
پس چرا حافظ گفت
آسمان بار امانت نتوانست کشید
 نعره های حلاج
بر سر چوبه ی دار
 به کجا رفت کجا ؟
به کجا می رود آه
چهچه گنجشک بر ساقه ی باد
آسمان ایا
 این امانت ها را
 باز پس خواهد داد ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ - حمیدرضا