عشق من و تو

 

دوست فريدون مشيری

همه ذرات جان پیوسته با دوست
همه اندیشه ام اندیشه اوست
نمی بینم به غیر از دوست اینجا
خدابا این منم یا اوست اینجا ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٢ - حمیدرضا