عشق من و تو

 

سهراب سپهری

...

چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب

اسب در حسرت خوابیدن گاری چی

 مردگاریچی در حسرت مرگ

...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢۱ - حمیدرضا