عشق من و تو

 

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت ...حافظ

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شـهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصـل ثابـت نـسـل باقی تخت عالی بخت رام

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شـهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصـل ثابـت نـسـل باقی تخت عالی بخت رام

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٧ - حمیدرضا