عشق من و تو

 

وه گل سرخ را ببین ... م. آزاد

کودک در گذار بیم
می لرزد به یک نسیم
می سوزد به شبنمی
 کودک بیمناک را
سایه نشین خاک را
مادر مهر
 طالعی
 زخم تو سبز می شود
 مرگ تو عشق
 عشق تو کین
وه گل سرخ را ببین
می رقصد به شبنمی
می نازد به عالمی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٧ - حمیدرضا