عشق من و تو

 

فريدون مشيری

آرزو

به امید نگاهت ایستادن
به روی شانه هایت سر نهادن
 خوشتر از این آرزویی است
دهان کوچکت را بوسه دادن

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٢ - حمیدرضا