عشق من و تو

 

عاطفه کاوسی

الوعده وفا

رفتی و در دل هوست به جا ماند

ای گل جانم چه کسی تو را راند

الوعده وفا گفتی و رفتی؛

                                گفتی:

هر جا که روی، هیچ نمانی، نمانی!

هر جا که روی، زود بیایی، بیایی!

بوسیدی مرا ای گل هستی

                                    و رفتی.

سرما زده دل را،

                     تو رفتی؟!

عاشق­شده­ات ماند و تو رفتی؟!

ای خوب دلم چرا تو رفتی؟

رفتی و مرا تنها گذاشتی!

الوعده وفا گفتی و رفتی!

ای خوب بیا؛

               عهد وفا دادی و رفتی!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٢ - حمیدرضا