عشق من و تو

 

دکتر احمد طارق (دوست خوبم)

  بند پنجم 

    باز آی که باز این دل دیوانه خراب اسـت    دردی کش و افتــــــاده و غرق می ناب است

     در دشت پر از لاله گذر کن چو بهــــاران    دلداری عشــــــــاق به خون خفته ثواب است

     دریا طلبــــــی گر ؟به سوی دیده نظر کن    بر دل گذری کن اگرت میل کبـــــــــــاب است

     این زلف تو یا رشته ی عمر است و یادام    وین چشم تویانرگس؟ویاجـام شـراب است ؟

      عشقت به دلم قصه ی پروانه وشمع است   سوز جگـــــرم تشنه و وصل تو سراب است

     در سر به جز از مهر تو اندیشه نگـــنجد    مشحـون زغم عشق تو هر برگ کـتاب است

     فریادکه دستـــی که در آغوش رقیب است    دستیست که ازخون دلم گشــته خضاب است 

                                          ما گوهر عشقیم که بازار نداریم 

                                          افتاده به خاکیم و خریدار نداریم  

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱۱ - حمیدرضا