عشق من و تو

 

دکتر احمد طارق (دوست خوبم)

                                     بند سوم

 مستیم بیاد رخـــــــــــــــت ای ماه دلارام           بریاد لب لعل تو بوســــــــــــــیم لب جام 

 

 بوی تو فرح بخش چوگلهای بهاریســــت          رویت مه و لب غنچه و گیسوی تو چـــــــــــون دام

 

کام من وناکامی من جمله دوحرف اســــــت          با روی تو کامم من و بی روی تو ناکــــام 

در عشق زمانی دل من جســـــت نشانـــــت          اکنون نه نشان مانده از آن خسته و نه نام

 

جز حسرت و فریاد چه خوردیم و چه کردـــــــــــــــیم ؟؟         جز خون دل و اشک چه دیــــــــدیم زایام

 

                                             ما گوهر عشقیم که بازار نداریم

 

                                             افتاده به خاکیم و خریدار نداریم

دل رام نگاهی زتو شد لیک صد افســــوس          ای آهوی سرمست نگشتی به دلــــــم رام 

 تا مهر تو در سینــــــه نهفتیم دلـــــی زار          غمخانه عشق تو شد و مخــــــــــزن آلام

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱۱ - حمیدرضا