عشق من و تو

 

خيام

آن   قصر  که  بهرام  درو جام  گرفت

آهو   بچه   کرد  و  رو  به  آرام رفت

بهرام   که  گور  می گرفتی   همه  عمر

ديدی   که  چگونه  گور  بهرام گرفت؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٠ - حمیدرضا