عشق من و تو

 

پيمان آزاد

آزادی

چشمم را آزاد می کنم
تا ببیند
گوشم را تا بشنود
ذهنم را تا بفهمد
 و قلبم را تا دوست بدارد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٩ - حمیدرضا