عشق من و تو

 

چون سبوی تشنه ...مهدی اخوان ثالث

از تهی سرشار
جویبار لحظه ها جاری ست
چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ، واندر آب بیند سنگ
دوستان و دشمنان را می شناسم من
 زندگی را دوست می دارم
 مرگ را دشمن
 وای ، اما با که باید گفت این ؟ من دوستی دارم
که به دشمن خواهم از او التجا بردن
جویبار لحظه ها جاری

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۱٢/۸ - حمیدرضا