عشق من و تو

 

حدیث اصغر ی زاده

گناه

چه نیروی در این نگاه نهفته است
وچه می گوید که این چشمها که چنین به جان می خلد تا مرز عصیان
 تکرار ، گناه،سکوت و تسلیم تو حس نمی کنی؟کدامین مقصرند چشم های تو یا احساس من سکوت تو یا خیال من
چه برقی است که موج می زند و ازکجای جانت نیرو می گیرد
و چرا افسوس می کند دیوانه می سازد زخمی به جان می نهد بی تاب می شود و از شوق لبریز می شوی
مقدس است و نورانی ـ روح را صیقل میدهد تجسم آن تو نمی توانی درکش کنی ؟!حسم را می گویم یا مرا میان ناشناخته های خود سرگردان مساز یا برو.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٧ - حمیدرضا