عشق من و تو

 

رابعه بنت کعب

عشق او بازاند آوردم به بند
    
     كوشش بسيار نامد سودمند
    
    عشق دريايي كرانه ناپديد
    
    كي توان كرد شنا، اي هوشمند ؟
    
    عشق را خواهي كه برپايان بري
    
    بس كه بپسنديد بايد ناپسند
    
    زشت بايد ديد و انگاريد خوب
    
    زهر بايد خورد و انگاريد قند
    
    توسني كردم، ندانستم همي
    
    كز كشيدن تنگ تر گردد كمند 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٦ - حمیدرضا